Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakres działalności

Szkoła jest placówką publiczną. Prowadzi działalność edukacyjną na poziomie gimnazjalnym. Realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

· Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum.

· Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.

· Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły.

· Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

· Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

· Szkoła stara się zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełnienia obowiązków obywatelskich i rodzinnych w oparciu o zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

· Szkoła udziela uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez rozmowy indywidualne ucznia i jego rodziców z wychowawcą, psychologiem, poradnictwo, kierowanie do poradni psychologiczno - pedagogicznej, logopedy.

· Szkoła ma obowiązek zorganizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, jeżeli tacy uczęszczają na lekcje.

· Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez właściwe zorganizowanie procesu dydaktyczno - wychowawczego, indywidualizację nauczania w czasie lekcji, tworzenie w szkole kół zainteresowań z uwzględnieniem środków finansowych i dobrej woli nauczycieli, przygotowanie zainteresowanych uczniów do zawodów szkolnych i olimpiad przedmiotowych.

Wersja XML