Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BILANS
jednostki budżetowej,
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

Adresat

 

Publiczne Gimnazjum
ul. Tysiąclecia 16
48-210 Biała

Gmina Biała
ul. Rynek 10
48-210 Biała

Numer indentyfikacyjny REGON

na dzień 31-12-2016 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

531568011

AKTYWA

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

PASYWA

Stan na
początek roku

Stan na
koniec roku

A. Aktywa trwałe

1 206 811,42

1 144 944,69

A. Fundusz

1 091 111,82

1 014 024,11

I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

I. Fundusz jednostki

3 146 426,28

3 209 278,35

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1 206 811,42

1 144 944,69

II. Wynik finansowy netto (+,-)

-2 055 314,46

-2 195 254,24

1. Środki trwałe

1 206 811,42

1 144 944,69

1. Zysk netto (+)

0,00

0,00

1.1. Grunty

79 543,03

51 933,46

2. Strata netto (-)

2 055 314,46

2 195 254,24

1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 108 968,94

1 062 463,50

III. Nadwyżka środków obrotowych (-)

0,00

0,00

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

18 299,45

30 547,73

IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)

0,00

0,00

1.4. Środki transportu

0,00

0,00

V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

1.5. Inne środki trwałe

0,00

0,00

B. Państwowe fundusze celowe

0,00

0,00

2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

123 116,40

130 920,58

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)

0,00

0,00

I. Zobowiązania długoterminowe

0,00

0,00

III. Należności długoterminowe

0,00

0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe

123 116,40

130 920,58

IV. Długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

6 694,50

6 171,79

1. Akcje i udziały

0,00

0,00

2. Zobowiązania wobec budżetów

0,00

0,00

2. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

19 003,86

20 248,87

3. Inne długoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń

97 418,04

104 499,92

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek

0,00

0,00

5. Pozostałe zobowiązania

0,00

0,00

B. Aktywa obrotowe

49 286,56

51 483,86

6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)

0,00

0,00

I. Zapasy

0,00

0,00

7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

1. Materiały

0,00

0,00

 

 

 

2. Półprodukty i produkty w toku

0,00

0,00

III. Rezerwy na zobowiązania

0,00

0,00

3. Produkty gotowe

0,00

0,00

D. Fundusze specjalne

41 869,76

51 483,86

4. Towary

0,00

0,00

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

41 869,76

51 483,86

II. Należności krótkoterminowe

35 052,80

28 998,00

2. Inne fundusze

0,00

0,00

 

Wydruk z systemu Progman Finanse Premium 10.5.4.0 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl

 

 

 

                   
 

 

 

1. Należności z tytułu dostaw i usług

0,00

0,00

E. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

2. Należności od budżetów

0,00

0,00

I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

0,00

0,00

3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń

0,00

0,00

II. Inne rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

4. Pozostałe należności

35 052,80

28 998,00

 

 

 

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

0,00

0,00

 

 

 

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe

14 233,76

22 485,86

 

 

 

1. Środki pieniężne w kasie

0,00

0,00

 

 

 

2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych

14 233,76

22 485,86

 

 

 

3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego

0,00

0,00

 

 

 

4. Inne środki pieniężne

0,00

0,00

 

 

 

5. Akcje lub udziały

0,00

0,00

 

 

 

6. Inne papiery wartościowe

0,00

0,00

 

 

 

7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

0,00

0,00

 

 

 

IV. Rozliczenia międzyokresowe

0,00

0,00

 

 

 

Suma aktywów

1 256 097,98

1 196 428,55

Suma pasywów

1 256 097,98

1 196 428,55

 

 

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

 

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

 

Treść

Stan na początek roku

Stan na koniec roku

1. Umorzenie podstawowych środków trwałych (powyżej 3500 zł)

981 701,01

1 026 714,35

2. Umorzenie pozostałych środków trwałych (do 3500 zł)

372 405,85

383 307,23

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (powyżej 3500 zł)

0,00

0,00

4. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych (do 3500 zł)

8 275,12

8 320,54

5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych

49 134,52

69 843,91

6. Odpisy aktualizujące należności (saldo konta 290)

0,00

0,00

a) odpisy kwoty głównej należności

0,00

0,00

b) naliczone odsetki

0,00

0,00

7. Odsetki od zobowiązań

0,00

0,00

a) naliczone na koniec roku

0,00

0,00

b) zapłacone w 2016 roku

0,00

0,00

 

 

...........................

 

...........................

 

...........................

 

 

 

 

 

(główny księgowy)

 

(rok, miesiąc, dzień)

 

(kierownik jednostki)

 

 

 

 

Wydruk z systemu Progman Finanse Premium 10.5.4.0 firmy Wolters Kluwer SA, tel. +48 58 732 16 00, http://www.progman.wolterskluwer.pl, e-mail: biuro@progman.com.pl